آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱

آموزش تمرین های درمانی


تمرین مربوط به ستون فقرات پشتی :

تمرین مربوط به ستون فقرات پشتی :

تمرین 1 : رول فوم - اکستنشن تنه

با دراز کشیدن به پشت و قرار فوم رول زیر پشت خود شروع کنید. سپس دستان خود را پشت گردن یا روی سینه قرار دهید.

سپس به آرامی ستون فقرات خود را روی رول بکشید

تمرین مربوط به ستون فقرات پشتی :

تمرین مربوط به ستون فقرات پشتی :

تمرین 2 : کشش سجده گذار

در حالی که روی دست و زانو در وضعیت چهار دست و پا قرار دارید، به آرامی باسن خود را به سمت پاهای خود پایین بیاورید. همچنین، سینه خود را به سمت زمین پایین بیاورید و به سمت پهلو دراز کنید.

تمرین مربوط به ستون فقرات پشتی :

تمرین مربوط به ستون فقرات پشتی :

تمرین 3 : کشش سجده گذار

در حالی در چهار دست پا هستید، به آرامی باسن خود را به سمت پاهای خود پایین بیاورید تا زمانی که کشش در پشت و یا باسن احساس شود.

تمرین مربوط به ستون فقرات پشتی :

تمرین مربوط به ستون فقرات پشتی :

تمرین 4 : چرخش تنه خوابیده جانبی

در حالی که به پهلو دراز کشیده اید و بازوهایتان را در جلوی بدنتان باز کرده اید، به آرامی بالاتنه خود را به پهلو بچرخانید و ستون فقرات را بچرخانید. همانطور که نشان داده شده است، بازوها و سر شما باید همراه با ستون فقرات در حال چرخش باشند.

تمرین مربوط به ستون فقرات پشتی :

تمرین مربوط به ستون فقرات پشتی :

تمرین 5 : چرخش قفسه سینه در وضعیت چهار دست و پا

در حالی که در حالت چهار دست و پا هستید، باسن خود را کمی به سمت پاهای خود پایین بیاورید تا همانطور که نشان داده شده در وضعیت پایین تر قرار بگیرید.

در مرحله بعد، با یک دست پشت سر، بدن و سر خود را به پهلو بچرخانید، سپس برگردید.