آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱

آموزش تمرین های درمانی


تمرین مربوط به  شانه :

تمرین مربوط به شانه :

تمرین شماره 1 : بالا آوردن دست با عصا :

به پشت دراز بکشید و یک عصا دست بگیرید، به آرامی عصا را به سمت بالای سر ببرید. از بازوی سالم خود برای کمک به حرکت استفاده کنید.

تمرین مربوط به شانه :

تمرین مربوط به شانه :

تمرین 2: فشاردادن توپ روی دیوار

در حالت استاده زمانی که توپ را با دست روی دیوار نگه داشته اید با تنه به توپ فشار بیاورید و به صورت دورانی بچرخانید.

تمرین مربوط به شانه :

تمرین مربوط به شانه :

تمرین 3 : صاف کردن رو به پایین هر دو شانه علیه باند الاستیک

در حالتی که باند الاستیک را با هر دو دست با شانه 90 درجه در روبروی خود گرفته اید آنرا با ارنج صاف بر علیه باند به پایین بکشید و تکرار کنید.

تمرین مربوط به شانه :

تمرین مربوط به شانه :

تمرین 4 : قایقی با باند الاستیک

در حالی که دو طرف باند الاستیک را با هر دودست گرفته اید آنرا به عقب بکشید طوری که آرنجها خم شود وتا کنار تنه بیاییند.

تمرین مربوط به شانه :

تمرین مربوط به شانه :

تمرین 5 : نزدیک کردن کتف ها به هم در حالی که شانه ها کمی به عقب میروند علیه باند الاستیک 

در حالی که دو طرف باند کشی را با هر دو دست با آرنجهای صاف گرفته اید کتفهای خود را به هم نزدیک کنید و هم زمان کش را کمی به عقب بکشید ،مطمئن شوید شانه هایتان به بالا حرکت نمیکند.

تمرین مربوط به شانه :

تمرین مربوط به شانه :

تمرین 6 : چرخش شانه به خارج با باند الاستیک

در حالیکه باند الاستیک را در پهلوی خود با دست گرفته اید با آرنج خم ازنزدیک ناحیه شکم خود شروع کنید و بعد باند را به دور از شکم خود بکشید، در تمام مدت آرنج خود را چسبیده به تنه خود نگه دارید.

 

تمرین مربوط به شانه :

تمرین مربوط به شانه :

تمرین 7 : چرخش شانه به داخل با باند الاستیک 

در حالیکه باند الاستیک را با آرنج 90 درجه خم شده در پهلوی خود نگه داشته اید کش را از خارج به داخل بکشید، در تمام مدت آرنج را از پلوی خود جدا نکنید.

 

تمرین مربوط به شانه :

تمرین مربوط به شانه :

تمرین 8 : پاندول چرخشی - ورزش کادمن

تنه خود را به صورت دورانی به اطراف حرکت  دهید و اجازه دهید که شانه و دست آسیب دیده به آزاد به اطراف تاب بخورد، آرنج  دست آسیب دیده باید تمام مدت صاف باشد.

تمرین مربوط به شانه :

تمرین مربوط به شانه :

تمرین 9 : به عقب کشیدن کتفها 

کتفهای خود را به عقب و پایین بکشید و برای چند ثانیه نگه دارید ریلکس کرده و دوباره تکرار کنید.

تمرین مربوط به شانه :

تمرین مربوط به شانه :

تمرین 10 : قایقی نشسته روی توپ ورزشی

در حالیکه روی توپ ورزشی نشسته اید و دو طرف باند الاستیک را گرفته اید آنرا به عقب بکشید و همزمان آرنجهای خود را خم کنید، تنه خود را در تمام مدت قائم نگه دارید.