آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱

آموزش تمرین های درمانی


تمرین مربوط به دست :

تمرین مربوط به دست :

تمرین 1 : تاندون گلادید دست

با یک کف دست باز شروع کنید (تصویر وسط) و سپس انگشتان خود را مانند تصویر بالا سمت چپ به سمت پنجه خم کنید. سپس همانطور که در تصویر بالا سمت راست نشان داده شده است، به یک کف دست باز و سپس به یک "دست L" برگردید. در مرحله بعد، به یک کف دست باز برگردید و سپس مانند تصویر پایین سمت چپ، یک مشت صاف ایجاد کنید. در مرحله بعد، به یک کف دست باز برگردید و سپس مانند تصویر پایین سمت راست، با پدهای انگشتی در کف دست خود یک مشت کامل ایجاد کنید.

در نهایت به یک کف دست باز برگردید و سپس این سری را تکرار کنید.

تمرین مربوط به دست :

تمرین مربوط به دست :

تمرین 2 : نزدیک کردن انگشتان با استفاده از توپ اسفنجی

توپ های کوچک اسفنجی را بین 2 انگشت قرار دهید و آنرا فشار دهید.

تمرین مربوط به دست :

تمرین مربوط به دست :

تمرین 3 : جمع کردن دست توپ با اسفنجی

توپ اسفنجی را در دست خود قرار دهید و آن را محکم و آهسته فشار دهید. آنرا دوباره شکل دهید و تکرار کنید.

تمرین مربوط به دست :

تمرین مربوط به دست :

تمرین 4 : دستگیره کلید با استفاده از توپ اسفنجی

توپ اسفنجی را در بالای دست خود نگه دارید و آنرا را مانند شکل بین انگشت شست و کناره انگشت دوم خود فشار دهید.

تمرین مربوط به دست :

تمرین مربوط به دست :

تمرین 5 : توپ اسفنجی- عضلات لامبریکال

توپ اسفنجی را همانطور که نشان داده شده با تمام انگشتان صاف نگه دارید، سپس فشار دهید. انگشتان خود را در تمام مدت صاف نگه دارید.

تمرین مربوط به دست :

تمرین مربوط به دست :

تمرین 6 : باز کردن باند لاستیکی

یک نوار لاستیکی پیچیده شده دور انگشتان خود را باز کنید.

تمرین مربوط به دست :

تمرین مربوط به دست :

تمرین 7 : کشش باز کننده شست

انگشت شست خود را با انگشتان خود بگیرید و سپس مچ دست خود را مطابق تصویر به سمت پایین خم کنید تا کشش ملایمی در امتداد ساعد خود داشته باشید.

تمرین مربوط به دست :

تمرین مربوط به دست :

تمرین 8 : گرفتن حوله 

یک حوله غلاف شده را دست دست خود نگه دارید و فشار دهید