آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱
آرتروز زانو دارید؟ راه بروید!

راه رفتن زمانیکه آرتروز زانو دارید میتواند تبدیل به یک چالش بشود. با این حال برای حفظ عملکرد و کاهش علایم آرتروز زانو نیاز به حفظ فعالیت و راه رفتن وجود دارد. با این حال بسیاری از افراد به علت درد زانو، از راه رفتن امتناع میکنند و یا به طور اشتباه تصور میکنند که راه رفتن باعث بدتر شدن شرایط زانو ِ انها میشود در حالیکه راه رفتن برای آنها ضروری است.