آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱
پارگی های رباط داخلی زانو یا MCL

ریاط داخلی زانو یا MCL ، یکی از چهار لیگامان اصلی در زانو است که سلامت و یکپارچگی آن برای حفظ پایداری زانو الزامی است. جنس لیگامانها در بدن به گونه ایست که بتوانند در برابر حرکات زیاد داخل و اطراف مفصلی، تحت فشار دوام بیاورند و پایداری مفصل را حفظ نمایند. پارگی این رباط باعث ایجاد ناپایداری در مفصل زانو میگردد.