آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱
ده نکته مهم در ارتباط با تغذیه در ورزش

یکی از عوامل مهم در بحث موفقیت یک ورزشکار، رعایت صحیح الگوی تغذیه ای مناسب بر اساس ویژگی های شخصی، نیازهای اختصاصی و برنامه ی تمرینی وی می باشد. از این رو هر ورزشکار باید بر اساس ارزیابی اختصاصی ، الگوی تغذیه ای مناسب خود را اتخاذ و از آن پیروی کند. با این حال یکسری قوانین کلی در ارتباط با بحث تغذیه ورزشی وجود دارد که آگاهی نسبت به آنها الزامی است.