آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱
شش نکته ی مهم در بازتوانی آسیب دیدگی های عضله ی همسترینگ

آسیب های عضله ی همسترینگ در ورزش بسیار شایع هستند و از آنجا که مهمترین عامل خطرساز برای آسیب دیدگی مجدد این عضله، وجود سابقه ی قبلی آسیب دیدگی می باشد، طی کردن پروسه ی تشخیصی، درمانی و بازتوانی صحیح در آسیب دیدگی های این عضله بسیار مهم هستند.