آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱
فعالیت ورزشی در زمان همه گیری ویروس کرونا

در زمان شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا سوال مهمی که مطرح است بحث تداوم یا توقف فعالیت های ورزشی در این زمان است.