آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی تخصصی دکتر نیرومند

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر نیرومند مجهزبه آخرین و به روز ترین دستگاههای تصویربرداری دیجیتال می باشد.