آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱
دستیابی به اوج عملکرد با فیزیوتراپی ورزشی

فیزیوتراپی ورزشی شاخه ای تخصصی از فیزیوتراپی است که بر پیشگیری، ارزیابی و درمان آسیب های مرتبط با ورزش تمرکز دارد.