آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱
بازگشت به ورزش و تمرینات پس از آسیب دیدگی – راهنمای مربیان

آسیب جزیی از ورزش حرفه ای ایست و ورزشکار آسیب دیده هر قدر هم که آسیب جزیی داشته باشد نیاز به استراحت ، درمان و کاهش شدت برنامه ی ورزشی خود دارد و تعیین زمان صحیح بازگشت وی به تمرینات بسیار حائز اهمیت است.