آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱

تغذیه ورزشی


ده نکته مهم در ارتباط با تغذیه در ورزش

تغذیه در ورزش

ده نکته مهم در ارتباط با تغذیه در ورزش

یکی از عوامل مهم در بحث موفقیت یک ورزشکار، رعایت صحیح الگوی تغذیه ای مناسب بر اساس ویژگی های شخصی، نیازهای اختصاصی و برنامه ی تمرینی وی می باشد. از این رو هر ورزشکار باید بر اساس ارزیابی اختصاصی ، الگ...