آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱

فیزیوتراپی


راه کارهای غیر دارویی برای کنترل درد

کنترل درد

راه کارهای غیر دارویی برای کنترل درد

هیچ وقت در ورزش داشتن درد و آسیب به یک معنا نیستند. افراد ممکن است درحالیکه آسیب دیده هستند، درد را حس نکنند و از سوی دیگر افراد ممکن است بدون وجود آسیب دیدگی درد داشته باشند. داروها تنها راه کنترل در...

اخبار پربازدید