آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱

آسیب دیدگی


پارگی های رباط داخلی زانو یا MCL

آسیب دیدگی های زانو

پارگی های رباط داخلی زانو یا MCL

ریاط داخلی زانو یا MCL ، یکی از چهار لیگامان اصلی در زانو است که سلامت و یکپارچگی آن برای حفظ پایداری زانو الزامی است. جنس لیگامانها در بدن به گونه ایست که بتوانند در برابر حرکات زیاد داخل و اطراف مفص...

اخبار پربازدید