آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱

زانو


پارگی های رباط داخلی زانو یا MCL

آسیب دیدگی های زانو

پارگی های رباط داخلی زانو یا MCL

ریاط داخلی زانو یا MCL ، یکی از چهار لیگامان اصلی در زانو است که سلامت و یکپارچگی آن برای حفظ پایداری زانو الزامی است. جنس لیگامانها در بدن به گونه ایست که بتوانند در برابر حرکات زیاد داخل و اطراف مفص...