printlogo

تغذیه در ورزش
یکی از عوامل مهم در بحث موفقیت یک ورزشکار، رعایت صحیح الگوی تغذیه ای مناسب بر اساس ویژگی های شخصی، نیازهای اختصاصی و برنامه ی تمرینی وی می باشد. از این رو هر ورزشکار باید بر اساس ارزیابی اختصاصی ، الگوی تغذیه ای مناسب خود را اتخاذ و از آن پیروی کند. با این حال یکسری قوانین کلی در ارتباط با بحث تغذیه ورزشی وجود دارد که آگاهی نسبت به آنها الزامی است.
کد خبر : 15
تاریخ انتشار : 30 تیر 1398 - 17:24